Изборник Затворити

Aquaenzym – sertifikati

AQUASYSTEM s.r.o.
Hradska 76
821 07 Bratislava
Slovakia
IČO : 357 95 247
IČ DPH : SK2020257525
___________________
kao proizvođač izdaje

DEKLARACIJU O SAGLASNOSTI
u skladu sa Zakonikom br. 254/2003 NR SR (Nacionalni Savet Republike Slovačke), sa izmenama i dopunama Zakonika br. 264/1999 Z.z. o tehničkim zahtevima za proizvode i reviziju saglasnosti.

za proizvod: AQUAENZYM
(biološki aktivna enzimska mešavina sa visokim dejstvom razgradnje i razdvajanja
organskih jedinjenja u otpadnim vodama i za poboljšanje
karakteristika otpadnih voda)

Ovim izjavljujemo da:

Napred navedeni proizvod je bezbedan ako se upotrebljava prema datim uputstvima. Preduzete su odgovarajuće mere kako bi novi proizvod bio u saglasnosti sa tehničkom dokumentacijom, osnovnim zahtevima vlasti koji se na njega primenjuju, kao i sa tehničkom dokumentacijom datom u delu B.
Izjavljujemo da je navedeni proizvod u skladu sa tehničkim zahtevima i specifikacijama. Prema Zakoniku 163/2001 Z.z. o hemijskim jedinjenjima i hemijskim preparatima – ne sadrži nijedno štetno jedinjenje. Usaglašen je sa zahtevima biološke razgradljivosti prema Zakoniku broj 184/2002 Z.z. o ispuštanju otpadnih i specijalnih voda u komunalni odvod, a takođe je u skladu sa Objavom br. 511/2001 Z.z. o detaljima procene rizika od hemijskih jedinjenja po život i zdravlje ljudi kao i procena rizika po životnu sredinu.

Procena je izvršena u skladu sa čl. 12, part.3, a) Zakonik br.264/1999 Z.z.

Bratislava, 4. maj 2004.